New course design by Customer requirement

กรณีที่ลูกค้าต้องการคอร์สสำหรับเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ ของบุคลากรในองค์กร หรือ ต้องการให้เกิดผลลัพธ์กับองค์กร แบบเฉพาะเจาะจงในด้านอื่นๆ ท่านสามารถแจ้งความต้องการ โดยระบุ กลุ่มผู้เรียน ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดหลังจากการฝึกอบรมแล้ว และ ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นขององค์กรตนเอง ให้เราในช่องแบบฟอร์มตอบรับใน Contact US เพื่อทางเราจะทำการออกแบบหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการท่านต่อไป

Visitors: 14,428