Productivities development


 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การสูญเสียจากการปฏิบัติงาน แนวทางการลดและป้องกัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปใช้สำหรับลด...

 • หัวหน้างานถือว่าเป็นผู้นำระดับหนึ่งในองค์กร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายจากระดับบริหารไปสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานขององค์...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคนิคในปัจจุบันที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลิตภาพ (Produ...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) รายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ ลักษณะของตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงรูป...

 • วัตถุประสงค์ พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม กลุ่มคุณภาพ (QCC) และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานสามารถดำเนินการกิจกรรมกลุ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร กระบวนการนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งผลที่ได...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้ และ เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค Competency และ การนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการ พัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ความสา...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการให้บริการเกิดจิตสำนึกด้านบริการ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการประพฤติที่เหมาะสมของการวางตัว การให้บริการที่ถูก...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรู้เทคนิคและแนวทางในการเป็นวิทยากรที่ดี เพื่อนำความรู้เทคนิคที่ได้ไปใช้ในการสอนงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะ จากการทดลองสอนจริงและได้รับคำแนะนำจ...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงโทษและประโยชน์ของการบริหารอารมณ์และความโกรธที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางการจัดการกับอารมณ์และความโกรธให้เก...

 • วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) การทำแผนฝึกอบรม ประสานการฝึกอบรมและจัดดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและคุณภาพตร...

 • วัตถุประสงค์ ทราบและเข้าใจถึงระบบมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาธุรกิจการค้าและการแข่งขัน อาทิเช่น มาตรฐานสากล ระบบบริหารจัดการ ISO 9000 ระบบ ISO 14000 ระบบ OHSAS, HACCP, GMP , GAP, ISO/TS...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงหลักนำเสนอและเทคนิคการสื่อให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการนำเสนอ เพื่อฝึกผู้เข้าสัมมนาให้สามารถพูดและนำเสนอผลงานได้อย่างม...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในจิตวิทยาการสอน การเตรียมความพร้อมของผู้ฟังและเทคนิคที่ทำให้ผู้ฟังเรียนรู้และเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสอนได้อย่างมีระบบข...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การใช้งานและสามารถจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) ของตำแหน่งงาน จัดทำมาตรฐานการท...

 • กระบวนการบริหารจัดการขององค์กรที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic and integrated Approach) ถ่ายทอดลงมาสู่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมโยงสู่วงจรของการบริหารอย่างต่อเนื...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีการและการปฏิบัติตนที่ดีของการทำงานเป็นทีมและนำผลไปใช้ให้เกิดผ...

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อใ...

 • วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้อง สามารถนำมาเป็นแนวทางการวางแผนและบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งสามาร...

 

Visitors: 14,124