บริษัทเอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ( ATEC TRAINING CENTER ) ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 มีความสามารถและเชี่ยวชาญการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับศักยภาพของบุคลากรโดยทำงานกับการพลิกมุมมองของผู้เข้าอบรม ( Mindset Training )   โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยเรื่องการทำงานเกี่ยวกับสมอง    ( NLP หรือ Neuro Linguistic Programming )  การยกระดับศักยภาพของบุคลากรโดยการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานโดยอัตโนมัติของสมองที่มีผลมาจากมุมมอง ซึ่งกำหนดพฤติกรรม และก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านต่างๆของตนเอง หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ถึงมุมมองดังกล่าวของตนเอง ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสที่จะเลือกสร้างการสื่อสารใหม่ที่มีต่อตนเอง ( Self Talk ) เกี่ยวกับมุมมอง  สามารถปลดล๊อคความเชื่อเดิมที่จำกัดศักยภาพของตนเอง  เรียนรู้การสื่อสารแบบใหม่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และส่งผลต่อการสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างให้กับองค์กรต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมในด้าน Mind Set Training ซึ่งจะช่วยพัฒนา ยกระดับ ศักยภาพของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม โดยการสร้างมุมมองใหม่กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นกรอบข้อจำกัดของตนเอง และ มีทางเลือกใหม่ที่จะออกจากกรอบข้อจำกัดที่ตนเองสร้างขึ้น และ สร้างผลลัพธ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านเทคนิคการบริหารจัดการ ทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

   

COMPANY BACKGROUND

In our more than eight years of effective language teaching in our community and area industrial parks, 304 Language School has seen a rising need for training in other abilities. Greater competition within the ASEAN Economic Community and globally now requires an enhanced workforce for success in the 21st Century. To enable Thailand’s human resources to meet these new challenges, the ATEC TRAINING CENTER has expanded its range of skills training courses.

 

Objectives :

To be a center for Mindset Training as a tool for providing every participant with a fresh, bold outlook on work and life.
To reveal to training participants their existing limitations on how they live, work, and think, and then demonstrate how to break free and face the world with revitalized strength and confidence.
To be a training center for enhanced productivity, technical, management and safety skills.

 

 

 

Visitors: 14,428