Leader Kids Program ( NLP )

 

 

กลุ่มผู้เรียน  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-18 ปี

 

PRE COURSE :

·         COACH YOUR KIDS  BY NLP PROGRAM

 

วัตถุประสงค์ :

สร้างภาวะผู้นำให้กับเด็ก ในการที่จะให้เด็ก รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีความมั่นใจ ในการแสดงออก การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การชื่นชมผู้อื่น ที่สำคัญคือ การเริ่มที่จะมองหาเป้าหมายในอนาคตของตนเอง และ นำพาตนเองไปสู่อนาคตที่สร้างไว้ด้วยตนเอง

 

หัวข้อการสัมมนา

 

1. การรู้จักตนเอง ยอมรับ และ รักในตัวตนของตนเอง
2. ความมั่นใจในตนเองจากภายใน
3. การก้าวข้ามความกลัว และ การกล้าแสดงออกซึ่งความคิด และ ตัวตนของตนเอง
4. ความเอื้อเฟื้อ และ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
5. การสร้างเป้าหมายในอนาคต และ การยืนที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราเลือกไว้

 

ผลตอบรับหลังการเรียน

 

เรียนแล้วได้ผลจริงซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครอง และ เด็กๆที่เข้าร่วมสัมมนา จากการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ และ การสร้างอนาคตที่เกิดจากการเลือกของผู้เรียน ทำให้เด็กมีการลงมือกระทำใหม่ ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือผู้ปกครอง และ ผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

ลักษณะรูปแบบของการสัมมนา

·         รับคำแนะนำจากวิทยากรในเรื่องต่างๆ และ ทำกิจกรรมค้นหาตนเองเพื่อค้นพบสิ่งต่างๆตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำไว้

·         การแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนเองค้นพบให้ผู้เข้าสัมมนาคนอื่นมีส่วนร่วมในประสบการณ์นั้น เพื่อต่อยอดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนให้สมบูรณ์

·         ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกฝนทักษะที่ได้ และ นำไปทดลองใช้จริงในชีวิตของตนพร้อมกลับมารับคำแนะนำ

 

ระยะเวลาของการสัมมนา  2 วัน

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 086-3168885 ; 037-208098

Email : atec304@gmail.com

 

 

Visitors: 14,428