Coach Your Kids By NLP

 

 

กลุ่มผู้เรียน  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8-18 ปี

 

วัตถุประสงค์ :

ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวบุตรหลานคุณด้วยเทคนิค NLP

เด็กๆทุกคน สามารถเติบโตและสร้างความแตกต่างที่ยอดเยี่ยมในแบบที่เขาเป็นได้   โดยไร้ซึ่งขีดจำกัดและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข จากการรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง

เทคนิค NLP สามารถสร้างความเข้าใจในตนเองและผู้คนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้ง  สามารถเปลี่ยนความเชื่อ มุมมอง ที่เป็นข้อจำกัดศักยภาพของตนเอง  ทำให้ผู้เข้าอบรมค้นพบช่องทางที่จะเพิ่มศักยภาพของตนเอง และ ให้ทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตที่มีพลัง และ ความสุข   ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถค้นพบได้จากโปรแกรมสัมมนา Coach Your Kids by NLP  ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าถึง สัมผัสประสบการณ์  และ เปิดมุมองใหม่ๆ ดังนี้

1.    ค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง  หาแก่นแท้  ความหลงใหลในการใช้ชีวิต และ เป้าหมายของตนเอง

2.    ค้นหาความเชื่อเดิม ที่เป็นข้อจำกัดของตนเอง  เปิดมุมมองใหม่ ความเป็นไปได้ใหม่ ในการใช้ชีวิตของตนเอง

3.    สร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ และ สังคม ให้กับเด็ก ในการใช้ชีวิตอยู่บนทางที่ตนเองเลือกอย่างหนักแน่น และ มีความสุข

4.    สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเด็ก ให้รู้จักการให้อภัย เอื้อเฟื้อ และ ชื่นชมผู้อื่น

5.    สร้าง และ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารแบบใหม่กับตนเอง ( Self Talk ) และ การสื่อสารแบบใหม่กับผู้อื่นโดยปราศจากความคิดในเชิงลบในขณะทำการสื่อสาร( มีสติรู้ตัวอยู่ตลอด ในขณะทำการสื่อสารกับผู้อื่น)

 

ลักษณะรูปแบบของการสัมมนา

·         รับคำแนะนำจากวิทยากรในเรื่องต่างๆ และ ทำกิจกรรมค้นหาตนเองเพื่อค้นพบสิ่งต่างๆตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำไว้

·         การแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนเองค้นพบให้ผู้เข้าสัมมนาคนอื่นมีส่วนร่วมในประสบการณ์นั้น เพื่อต่อยอดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนให้สมบูรณ์

·         ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกฝนทักษะที่ได้ และ นำไปทดลองใช้จริงในชีวิตของตนพร้อมกลับมารับคำแนะนำ

 

ระยะเวลาของการสัมมนา  2 วัน

 

   สอบถามเพิ่มเติมที่ : 086-3168885 ; 037-208098

 

   Email : atec304@gmail.com

 

 

 

 

Visitors: 14,428