Unlock Language Barrier ( NLP )

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบอุปสรรคที่เป็นตัวกีดขวางด้านการเรียนภาษา
 • เพื่อให้ช่องทาง และ โอกาส ในการที่ผู้เรียนจะก้าวข้ามอุปสรรค สิ่งกีดขวางด้านการเรียนภาษาของผู้เรียน
 • สร้างความมั่นใจ และ ให้ผู้เรียนค้นหาพันธะสัญญาในการเรียนภาษาซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนภาษาอย่างแท้จริงของผู้เรียน
 • ให้เทคนิคการเรียนภาษาโดยใช้เทคนิค NLP ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ รวดเร็ว ง่าย และ เป็นธรรมชาติ 

 

 เนื้อหาการอบรม :

  ค้นพบอุปสรรคในการเรียนภาษา ของตนเอง

  •  วัฒนธรรมของเรา
  • การตัดสินของเราที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
  • เสียงเล็กๆในสมอง ที่คอยสั่ง การ ควบคุม โดยที่เราไม่รู้ตัว
  • วิธีการเรียนด้านภาษาแบบเดิมของเรา
 • ร่วมค้นหา และ สร้างพันธะสัญญาในการเรียนภาษา
 • กิจกรรม และ โอกาสที่จะก้าวข้ามอุปสรรคในการเรียนด้านภาษา
 • เทคนิคการเรียนภาษาโดยการนำเทคนิค NLP มาประยุกต์ใช้
  • ประสาทสัมผัส และ การรับรู้ที่สำคัญของสมอง  Visual , Auditory , Kinesthetic
  • ค้นหาประสาทสัมผัสที่เป็นจุดเด่นของตนเอง
  • ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัส ในการจดจำคำศัพท์ และ ส่งต่อไปยังความทรงจำหลัก
  • ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสในการจดจำประโยค และ ส่งต่อไปยังความทรงจำหลัก
  • ฝึกฝนการเรียนสนทนา อย่างเป็นธรรมชาติ
 • สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน  อุปสรรคด้านภาษา พันธะสัญญาในการเรียน และ การนำเอาเทคนิคที่ได้ไปฝึกฝนต่อให้สำเร็จ

 

ระยะเวลาการสัมมนา วัน

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 086-3168885 ; 037-208098

Email : atec304@gmail.com

 

 

Visitors: 14,428