New way of Communication development ( NLP )

 

 วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมมีทางเลือก และ สามารถเข้าถึงการสื่อสารที่สุดยอด ทั้งการพูด และ การฟัง  เพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ต่างๆที่ต้องการและเป็นหนทางในการที่จะเข้าสู่ภาวะการเป็นผู้นำในองค์กร

1) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรู้ และ นำรูปแบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิผลออกไป และ ได้ค้นพบต้นกำเนิดของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิผลนั้น แผนที่ที่ไม่ใช่ความจริง และ รูปแบบการสื่อสารที่เป็นแบบอัตโนมัติ  ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้รับทางเลือกในการที่จะใช้รูปแบบการฟังและการพูดแบบตอบโต้โดยอัตโนมัติ  กับ รูปแบบการพูด และ การฟังแบบเหนือกว่า 

2) ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเรียน และ การฝึกฝน ด้านการฟัง และ การพูดที่เหนือกว่าที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการแก้ไขปัญหาด้านความขัดแย้งต่างๆ  ในการให้พลังผู้คนในที่ทำงาน และ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ประสบความสำเร็จได้สมบูรณ์

 หัวข้อการฝึกอบรม

1. ต้นกำเนิดของการสื่อสารแบบอัตโนมัติที่ไม่มีสิทธิผล

  • แผนที่ไม่ใช่ความจริง แผนที่ของคุณด้านโลกของผู้คนรอบข้างและตัวคุณเองจะกำหนดการกระทำ ( การพูดโดยจากลักษณะท่าทาง หรือ จากภาษาพูด ) 
  • การไม่มีประสิทธิผลเกิดจากเมื่อผู้คนเชื่อว่าแผนที่โลกของเขาเป็นความจริง 

2. รูปแบบของการสื่อสารแบบอัตโนมัติคือรูปแบบของการเอาตัวรอด

  • ค้นพบการสื่อสารแบบอัตโนมัติของตนเอง
  • ค้นพบ  5 ปัจจัยคุกคาม ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าสัมมนา เกิดการสื่อสารอย่างอัตโนมัติ

3. การปล่อยวาง การฟังอย่างอัตโนมัติ เพื่อเข้าสู่การฟังอย่างแท้จริง และ การฟังปราศจากตัวตน

4. พลังของการฟังอย่างตั้งใจ : ชัดเจนกับความตั้งใจของตนเองและนำไปสู่การฟังที่อนุญาตให้บทสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นถึงแม้จะอยู่ในสถานะการณ์ความขัดแย้งและคลุมเครือและให้บทสนทนาที่ทำให้ผู้ฟังมีพลังและความสุข

  • การฟังหาความคาดหวัง ( การแสดงออก หรือ หลบซ่อน )
  • การฟังหาพันธะสัญญา
  • การฟังหาทอง หรือ การเอื้อเฟื้อ
  • การฟังหาความกังวล สนใจที่แท้จริง

5. การเข้าสู่การพูด และ การฟัง ที่สุดยอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางของการไปสู่การสร้างภาวะผู้นำ – การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 100%

  • ทำความเข้าใจที่ชัดเจนถึงความหมายของ ความรับผิดชอบ 100% และ มันมีลักษณะอย่างไรในการสื่อสาร และ ภาวะผู้นำ
  • ทำไมคนเลือก รับผิดชอบแบบ 100% และ อะไรทำให้คนเลือกที่จะรับผิดชอบ 100%

 

ระยะเวลาของการสัมมนา 2 วัน

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 086-3168885 ; 037-208098

Email : atec304@gmail.com

  

Visitors: 14,428