Business Ownership development ( NLP )

  

 

 หลักสูตรพื้นฐาน :

  • New Way Of Communication
  • Leadership Development

เราไม่สามารถจะบังคับพนักงานให้มีภาวะความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ บริษัทได้   ภาวะความเป็นเจ้าของบริษัทจะเกิดต่อเมื่อเราให้โอกาสพนักงานในการเลือกที่จะรับภาวะความเป็นเจ้าของด้วยความสมัครใจเท่านั้น   ซึ่งความสมัครใจนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้  เมื่อมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน  แรงบันดาลใจที่มาจากอนาคตของ บริษัท และ พันธกิจที่แท้จริงของบริษัท สามารถเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับวัตถุประสงค์ในชีวิตในการทำงานของพนักงาน  การเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งนี้จะช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าขององค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ :

ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับโอกาสในการที่เลือกความเป็นไปได้ของการเป็นเจ้าของ และ มีความเต็มใจ ที่จะใช้ชีวิตการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท และ เติมเต็มความต้องการส่วนลึกของตนเองไปพร้อมกัน  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีความชัดเจนว่าการเติมเต็มอนาคตของ บริษัท ฯ คือการแสดงออกของตัวเองและได้เติมเต็มวัตถุประสงค์ชีวิตของผู้เข้าร่วมสัมมนาเองด้วย

 

เนื้อหาการอบรม

 เป็นเวิร์คช้อปที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำการสืบค้น และค้นพบวัตถุประสงค์ชีวิต และ ได้ค้นเจอ หรือ นำเอาpassionของตนกลับมาสู่การทำงาน  และได้เชื่อมโยงมันเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และคุณค่าหลักที่องค์กรยึดถือ ในแบบที่มีความหมายกับแต่ละท่านในระดับส่วนตัว

1)      ค้นหาความหมาย นิยาม คำจำกัดความของคำว่า ความเป็นเจ้าของ ในมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา

2)      ค้นหาความเชื่อ มุมมอง ของ การเป็นเจ้าของ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

3)      Reframing เพื่อเปลี่ยนมุมมอง ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

4)      ค้นหาความรัก ความหลงใหล ในงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา

5)      สืบค้นหาความหลงใหล ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

6)      ค้นหา Sweet Spot ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกัน ระหว่าง สิ่งที่คุณรักที่จะทำ , สิ่งที่คุณทำได้ดีเยี่ยม , สิ่งที่องค์กรต้องการ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา

7)      สืบค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิตของผู้เข้าร่วมสัมมนา

8)      มองหา Vision , Mission , ภารกิจ หรือ วัตถุประสงค์ในองค์กร

9)      ความหลงใหล วัตถุประสงค์ของชีวิต และคุณค่าที่คุณยึดถือสามารถเอื้อเฟื้อต่อการทำให้วิสัยทัศน์นี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรบ้าง

10)  เชื่อมวัตถุประสงค์ในชีวิตของผู้เข้าร่วมสัมมนา เข้ากับ Vision , Mission , ภารกิจ ขององค์กร

11)  ทิ้งท้ายให้พนักงานที่เหลือเกิดแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์   พันธกิจ และคุณค่าหลักขององค์กร  ค้นพบหรือฟื้นฟูความหลงใหลให้กลับคืนมาซึ่งจะนำไปสู่ความเต็มใจที่จะเป็นเจ้าของ

ระยะเวลาฝึกอบรม: 2 วัน

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 086-3168885 ; 037-208098

Email : atec304@gmail.com

 

BUSINESS OWNERSHIP DEVELOPMENT ( English )

 PRE COURSE :

  • NEW WAY OF COMMUNICATION 
  • LEADERSHIP DEVELOPMENT

 

True ownership of the company’s future can’t be forced or coerced into. It must be chosen with a free-will which likely take place when one is inspired by the future of the company and its’ mission. One can authentically connect that with what really matters to him or her and experience that by taking day-to-day actions in realizing that inspiring future also fulfilling their life purpose. That deep connection allows the true sense of ownership to be palpable. 

 OBJECTIVE :  

To leave the participants being enrolled in the possibility of being an owner of anything in life and the willingness to take charge of their life and their future where the company future is a key part of that. They will be clear how fulfilling the company ’s future is an expression of themselves and a fulfillment of their life purpose. 

[This can be achieved not by a traditional way of just imparting knowledge about what it is to have a sense of business ownership as a definition. Rather than that, it must be done by moving the participants through different spaces by implementing a particular process which will allow them; 

1) to step into the world of ownership and experience what it is like. They will inquire and discover and be inspired by what taking a full ownership of anything in life can bring to their life. The more they are willing to take ownership in different part of their life the more congruent, powerful, and free to live life fully. They will get to compare the different experience where they decline the ownership and when they step in to take full ownership. 

At this point we want them to be enrolled and inspired by the possibility of taking full ownership of their life first. Then we move focus to workplace which constitute a major part of their life and have a major influence to the kind of quality of their life. They will begin to realize and be motivated and empowered by the new revelation that they can indeed create the experience of power and freedom at the workplace which they can have a full say when they are willing to take ownership of their work (which can be extended to team performance, company’s mission and future of the company.) The broader the spectrum of their ownership, the more power are available), on the other hand, whenever and wherever they are resisting that will put them in a victim (hopeless, helpless and trapped) position. Again, they will get to look back in their own experience where they take ownership of their work and where they are not – big difference.)

From our experience of conducting this process with many company from small to a multi-national company, most people are inspired by and step in to the possibility of being someone who taking charge of their life and their future (work is a major part of that.) And by knowing that they can face anything that life is throwing at them and that s they are always being the one who can determine how it is going and the access is the willingness to take full ownership (100% responsible) for what it is and how it was with no blames or guilt but more of accepting it as a fact. 

Only then they can authentically see how to move the situation forward with power, energized, confidence and freedom. This indeed, reflects a key characteristic of a transformative leader. 

After that, 2)  we will connect them with the company and deepen that connection emotionally by creating a conversation and exercise where they begin to inquire into what is their life purpose and what values they hold and then connecting that to that of the company’s core value and mission. Many studies are shown that even literally giving employee company’ share does not effectively create a genuine sense of ownership. Extrinsic value alone doesn’t suffice. Employee need to know that what they do at work matters – matters to the team, to the future of the company which then making a difference to their customers and the quality of life. Each one of them will have an opportunity to declare that they are the owner of their life and the future of the company (reviewing the power of declaration.) 

People are always inspired and fulfilled when they are clear that those extra time and effort they put in can make a different to something that is bigger than just oneself. Even their routine job of putting stuff at the precise time into the machine means that somewhere people get to live a better life. 

The last part of the workshop is to have them taking the first action as an owner of the future of the company. They will divide themselves into group according to their current job functions or departments. They will create a first 3-month project together with an objective to promote this sense of ownership as an access to power, freedom, confident and to live a meaningful life throughout their department. In this work shop they will just set the time to meet regularly and the project leader and communicator. The first meeting should take place within 1 week of the work shop and the outcome of that is to decide the name of the project and the set of activities that they will take place which in the latter meeting should be laid out as action plan ( who, doing what , and by when.) 

This project is a structure for existence and to have what they got out of the workshop (sense of ownership) sustain and if done consistently and persistently with sufficient time, it can take root as a new working culture.] 

 

TRAINING DURATION : 2 DAYS

Tel : 086-3168885 ; 037-208098

Email : atec304@gmail.com

 

   

Visitors: 14,428