บริษัทเอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ( ATEC TRAINING CENTER ) ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพลิกมุมมองของผู้เข้าอบรม ( Mindset Training )   โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยเรื่องการทำงานเกี่ยวกับสมอง    ( NLP หรือ Neuro Linguistic Programming )  การยกระดับศักยภาพของบุคลากรโดยการให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานโดยอัตโนมัติของสมองที่มีผลมาจากมุมมอง ซึ่งกำหนดพฤติกรรม และก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านต่างๆของตนเอง หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ถึงมุมมองดังกล่าวของตนเอง ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสที่จะเลือกสร้างการสื่อสารใหม่ที่มีต่อตนเอง ( Self Talk ) เกี่ยวกับมุมมอง  สามารถปลดล๊อคความเชื่อเดิมที่จำกัดศักยภาพของตนเอง  เรียนรู้การสื่อสารแบบใหม่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และส่งผลต่อการสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างให้กับองค์กรต่อไป

สถาบันมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับองค์กร ( In House Training ) และ ผู้สนใจทั่วไป ( Public Training ) อย่างต่อเนื่อง 

 

หลักสูตร Mindset Training ที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญเช่น

1. New Way of Communication Development การสื่อสารที่สร้างผลลัพธ์อย่างทะลุทะลวงที่แตกต่างจากวิธีการสื่อสารแบบเดิม จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ว่าการสื่อสารที่ดี ต้องเริ่มจากการสื่อสารภายในที่ดีของตนเองก่อน เข้าใจกลไกการทำงานโดยอัตโนมัติของตนเอง และ ฝึกฝนการสื่อสารแบบใหม่ที่จะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง

2. Leadership Development หลักสูตรการสร้างผู้นำที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งไม่ได้สอนแค่ทฤษฎี แต่จะเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความเป็นผู้นำของตนเองในระดับจิตใต้สำนึกและดึงภาวะผู้นำออกมาใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้จริง

3. Business Ownership Developement หลักสูตรการสร้างภาวะการเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าสัมมนารู้สึก และ เกิดความรู้สึกรักองค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานแต่ละวันเป็นไปอย่างทรงพลัง สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง และ มีความสุขในการทำงานทุกวัน

4. Mindset Coaching จะเป็นการโค๊ชเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับ ไปใช้สร้างผลลัพธ์ให้เกิดในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวันจริง และยังเป็นการสร้างโค๊ชในด้านต่างๆให้กับองค์กร เช่น โค๊ชด้านการสื่อสาร , โค๊ชของการสร้างภาวะผู้นำ , โค๊ชของการสร้างภาวะความเป็นเจ้าขององค์กรเป็นต้น

5. Change to Unlimited Life By NLP เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบข้อจำกัดของตนเองในระดับจิตใต้สำนึก ค้นพบสาเหตุ ต้นตอที่ทำให้ตนเองยังไม่มีความสุข ยังไม่เติมเต็มในด้านต่างๆ ยังไม่มีความมั่นใจ ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต  มีแนงทางในการปลดล๊อคข้อจำกัดเหล่านั้น มีการสร้างโปรแกรมใหม่ให้สมองในการที่จะทำให้ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เติมเต็ม และ ได้ผลลัพธ์ในด้านต่างๆที่ตนเองต้องการ 

6. Unleashing Sales Power จะเป็นหลักสูตรที่ทำให้นักขายเห็นข้อจำกัดในระดับจิตใต้สำนึกของตนเอง และ สามารถปลดล๊อค ปลดปล่อย พลัง และ ศักยภาพที่อยู่ในตัวเอง ได้เรียนรู้เทคนิคการขาย เทคนิคการสร้างความเชื่อใจ และประทับใจกับลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์ในด้านการขายที่แตกต่าง ทะลุทะลวงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน 

7. Unlock Language Barrier เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงแหล่งที่มา หรือ ต้นกำเหนิดของความไม่มั่นใจในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน หรือ ภาษาต่างๆ และ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนวิธีการปลดล๊อคข้อจำกัดเหล่านั้น ได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนภาษาที่จะทำให้สามารถเรียนรู้ได้เป็นธรรมชาติ และ ประสบความสำเร็จในเวลาที่รวดเร็ว

8. Coach Your Kids By NLP เป็นหลักสูตรที่จะสอนการทำงานของสมอง พฤติกรรมที่แสดงออกที่มีผลจากมุมมอง ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและคนรอบข้างรวมถึงผู้ปกครอง ให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนอย่างถูกวิธี มีภูมิคุ้มกันต่อการดำเนินชีวิต เรียนรู้การใช้มุมมองด้านบวกเพื่อใช้ในการการตั้งเป้าหมายในชีวิตตนเอง การทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จโดยความสมัครใจของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีผลลัพธ์ด้านการเรียน การใช้ชีวิตในครอบครัว การใช้ชีวิตกับเพื่อนที่ดีขึ้น และ มีความสุขในการใช้ชีวิตของตนเอง

9. Leader Kids Program เป็นโปรแกรมฝึกภาวะผู้นำสำหรับเด็ก หลังจากที่เด็กผ่านการอบรมหลักสูตร Coach Your Kids By NLP แล้ว โปรแกรมนี้จะทำการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้นำให้กับเด็กให้มากขึ้น เช่น ความมั่นใจ การกล้าแสดงออก การสื่อสารตรงเพื่อสร้างผลลัพธ์ การใช้ชีวิตถ้าเกิดความผิดหวัง การสร้างภาพอนาคตแบบจับต้องได้เพื่อให้จิตใต้สำนึกช่วยในการทำงานเพื่อนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ การเป็นผู้นำเพื่อนำตัวเองไปสู่อนาคตที่สร้างขึ้นด้วยความมั่นใจและมีความสุข 

หลักสูตรฝึกอบรมทางด้าน Know How ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอีกหลายหลักสูตรเช่น

10. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ เช่น TQM , TQC , Lean Management , Management Technics , QCC Tools , Quality Assurance , ISO 9000 , KPI , Balance Scorecard , Competency , Train The Trainer , หัวหน้างานยุคใหม่ , ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร และ อื่นๆ ตามความต้องการขององค์กร

11. หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร , คณะกรรมการความปลอดภัย , ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และ อื่นๆ ตามที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรการสัมมนาที่สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม สร้างความรู้จักให้เกิดความคุ้นเคยกันระหว่างหน่วยงานอย่างรวดเร็ว และ เหนียวแน่น

12. Team building สำหรับองค์กร , สำหรับทีมขาย 

13. กิจกรรม Walk Rally 

หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการขององค์กร ซึ่งองค์กรสามารถแจ้งผลลัพธ์ที่ต้องการและให้ทางสถาบันทำการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้อง สร้างผลลัพธ์ ตามที่ผู้จัดต้องการให้เกิดขึ้นได้

Visitors: 14,422